بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

باتوجه به اینکه وبگاه بنیاد نخبگان استانی از ابزارهای مهم الگوسازی و ترویج رموز موفقیت نخبگان محسوب می شود، این زیرصفحه به منظور تسهیل در دسترسی استعدادهای برتر و نخبگان به اطلاعات عمومی مربوط به افراد مکرم استان قزوین، ایجاد شده است. همچنین انتظار می رود با تجمیع تجارب نخبگان مکرم استان در این قسمت از وبگاه، زمینه مستندنگاری، ثبت و انتقال تجربه برای سایر افراد و سازمان ها فراهم شود.

چهره‌های مکرم استان