بازدید حضوری/مجازی؛ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

در قالب طرح ایران گشت بازدید حضوری/مجازی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با همکاری جهاد کشاورزی و بنیاد نخبگان استان انجام می گیرد.

بازدید حضوری/ مجازی از

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 

زمان بازدید: سه شنبه 9 آذر

 

بازدید از

*  زنجیره تولید گیاهان دارویی

* مزرعه با تولید برق خورشیدی

* آزمایشگاه مرکزی

* هرباریوم یا موزه گیاهان

* آزمایشگاه کنترل و گواهی بذر و مراحل ثبت و گواهی تولید بذر های تایید شده

 

لینک ثبت نام:

https://formafzar.com/form/agronomy

 

تاریخ انتشار : 1400/09/01
کد : 10305
تعداد بازدید: 22